Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

opis

Nasz audyt jest zawsze nakierowany na rozwiązanie konkretnych problemów. Wiemy, że istniejący system finansowania usług zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wyzwaniem dla wielu szpitali. Próba pogodzenia dobra pacjenta, oczekiwań mieszkańców w zakresie zapewnienia opieki medycznej oraz możliwości finansowych to codzienne trudne decyzje organów założycielskich, w tym samorządów.

System finansowania usług medycznych zapewne nie ulegnie zmianie w najbliższych latach. Jednocześnie wyraźne jest narastające niezadowolenie społeczne z jakości świadczonych usług przez szpitale. Coraz częściej kontrole Najwyższej Izby Kontroli zarzucają szefom poszczególnych samorządów brak właściwego nadzoru oraz niegospodarność. Samorząd staje więc przed bardzo trudnym i jednocześnie koniecznym zadaniem: jak jednocześnie obniżyć koszty i poprawić jakość pracy szpitala, za który odpowiada. 

Niezależnie od aktualnej kondycji finansowej, obiektywnych problemów z zapewnieniem finansowania zawsze istnieje możliwość usprawnieńOferujemy kompleksową i fachową pomoc w zakresie analizy stanu zastanego poprzez przeprowadzenie szczegółowego audytu działalności  i zasobów szpitala. Zapewniamy konkretne rozwiązania oraz pomoc we wprowadzeniu ich w życie, gwarantujemy zrealizowanie założonych efektów finansowych i społecznych w określonym czasie.

Przebieg prac

Każdy audyt dostosowywany jest do specyficznej sytuacji danego szpitala. Każdy audyt poprzedzony jest analizą oczekiwań, dzięki której ustalany jest szczegółowy zakres prac. Cześć problemów powtarza się w wielu jednostkach, część jest specyficzna dla danego szpitala.  Na podstawie naszego doświadczenia możemy wskazać standardowe obszary audytu.

Audyt personalny. Koszty osobowe w szpitalach to największa grupa kosztów, dlatego zmiany w tym obszarze dają wymierne korzyści ekonomiczne i wpływają bezpośrednio na sytuację finansową jednostki. Kluczowym jest możliwie optymalne dopasowanie  personelu, który stanowi w większości koszt stały dla szpitala, do zmiennego zapotrzebowania na świadczone przez szpital usługi. Nasz audyt w tym obszarze standardowo składa się z weryfikacji obszarów:

  • Monitorowanie czasu pracy
  • Formy zatrudnienie – czy są odpowiednie dla danego personelu i umożliwiają elastyczne zarządzanie personelem?
  • Właściwa rola ordynatorów w organizacji pracy szpitala
  • Programy rozwoju pracowników i zapewnienie stabilności dla szpitala

Audyt zakupów. Jest to druga co do wielkości pozycja wydatków w szpitalu. Również tutaj odpowiednie zarządzanie umożliwia znaczne oszczędności przy zachowaniu odpowiedniej jakości. Audyt dotyczy takich obszarów jak:

  • Ocena gospodarki lekowej
  • Właściwe wprowadzanie i wykorzystanie receptariusza leków
  • System apteczek oddziałowych
  • Zarządzanie zapasami
  • Rozliczalność badań laboratoryjnych
  • Racjonalizacja wydatków na energię (prąd, ogrzewanie)

Audyt inwestycji. Wieloletni planu działania (strategia) jest koniecznym elementem sprawnego zarządzania szpitalem. Pomożemy Państwu w jego stworzeniu. Dokonamy analizy zasadności otwierania nowych oddziałów czy też analizy zakupów urządzeń i sprzętu medycznego i diagnostycznego.

Audyt polityki finansowej. W trakcie badania tego obszaru skoncentrujemy nasze wysiłki na analizie zarządzania płynnością finansowej, kosztów zewnętrznego finansowania, w tym kredytów.

Audyt dochodów. Sposobu pozyskiwania kontraktów, trafność analizy zyskowności kontraktów, poprawność rozliczania, kontrola nadwykonań to główne elementy właściwego zarządzania w tym obszarze. Przeprowadzimy analizę informacji pozwalających ocenić koszt leczenia każdego pacjenta i uzyskiwanych przychodów z tytułu zapłaty z NFZ. Zbadamy wykonywanie świadczeń ponad limit – politykę nadwykonań oraz świadczenie usług dodatkowych (dla pacjentów, firm zewnętrznych oraz NZOZ).

 

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin