Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Audyt

software mind

 SOC 2, type II. SoftwareMind

Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ II. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę.  Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Przeprowadzilismy testy weryfikujące faktyczny przebieg i rzeczywistą skuteczność mechanizmów kontrolnych. Na koniec pracy wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA

beyond

SOC 2, type I. Beyond

Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę.  Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA

tagger

SOC 2, type I. Tagger Media LLC

Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę.  Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA.  Raport i opinia wydana została w języku angielskim

scalaric

SOC 2, type I. Scalaric

Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę.  Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA.  

buddy

SOC 2, type II. Buddy.works

Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę.  Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA. 

TE

Audyt organizacyjno - finansowy

Audyt organizacyjno-finansowy spółki miejskiej Tramwaje Elbląskie S.A  w Elblągu. Audyt dotyczył przede wszyskim: efektywności kosztowej, zakupów, zapewnienia jakości świadczonych usług,  oraz efektywności pracy kluczowych działów.  W porozumieniu z miastem wykorzystaliśmy niecodzienne stosowawną w audycie technikę obserwacji dnia roboczego. 

ZKM2

Audyt organizacyjno - finansowy

Audyt organizacyjno-finansowy spółkie miejskiej   Zarząd Komunikacji Miejskiej S.A. w Elblągu. Audyt dotyczył przede wszyskim: efektywności kosztowej, zakupów, zapewnienia jakości świadczonych usług, oraz adekwatnej formuły organizacyjno prawne oraz efektywnośći kluczowych działów. W porozumieniu z miastem wykorzystaliśmy niecodzienne stosowawną w audycie technikę samooobserwacji dnia roboczego wspartą krytyczną anlizą.

AMW Hotele

Audyt organizacyjno - finansowy. AMW Hotele

Audyt obejmował następujace obszary:
Zakupy z wolnej ręki w zakresie:IT (w tym oprogramowania oraz sprzętu), umów serwisowych (zarówno w zakresie IT oraz floty samochodowej), telefonii komórkowej, usług miękkich doradztwo, usługi prawne, szkolenia.
Polityka kadrowa w zakresie wynagrodzeń dla wybranych pracowników.
Proces inwestycyjny dla przedsięwzięcia budowlanego.

kolobrzeg

Audyt organizacyjno - finansowy

Audyt organizacyjno-finansowy 5 spółek miejskich w Kołobrzegu. Przeprowadziliśmy kompleksowe audyty spółek: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu, Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu.

Audyt dotyczył przede wszyskim: efektywności nadzoru właścicielskigo (w tym informacji raportowanej do miasta), realizacji celów i rozliczalności, efektywności kosztowej, zakupów, zapewnienia jakości świadczonych usług

hajnowka

Audyt organizacyjno - finansowy

Przeprowadzilismy audyt placówek oświatowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Przeprowadziliśmy analizę  sytuacji oświatowej oraz sytuacji demograficznej. Porównaliśmy liczbę uczniów oraz liczbę nauczycieli w szkołach powiatu w okresie objętym audytem. Wskazaliśmy możliwe kierunki rozwoju. 

MSZ

Budżet zadaniowy

Doradztwo w zakresie opracowania/weryfikacji mierników dla budżetu zadaniowego

PK


Audyt – analiza struktury organizacyjnej i efektywności realizacji zadań
Audyt prowadzony był z punktu widzenia efektywności realizacji zadań w zakresie dydaktyki, nauki i zarządzania uczelnią. Ocena zdolności do wykonywania zadań ustawowych i statutowych pod względem wykorzystania zasobów kadrowych, materialnych oraz finansowych w kontekście Ustawy 2.0.

 Izba lekarska

Audyt organizacyjno - finansowy. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Audyt obejmował usługi remontowe, obsługę składek lekarskich, umowy ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami oraz relacje właścicielskie z podmiotami zależnymi od Izby.  Audyt zrealizowany został w 2 etapach. Etap pierwszy pozwolił na precyzyjne określenie audytu właściwego. W etapie drugim przeprowadziliśmy szczególowe weryfiakacje i analizy w wybranych obszarach.

CPPC

Audyt wewnętrzny

Usługa outsourcingu audytu wewnętrznego w instytucji zajmującej się wdrażaniem projektów unijnych

 ecorys

Audyt systemów zarządzania i kontroli

Audyt systemów zarządzania i kontroli w ramach the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment and the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Audyt był warunkiem uruchomienia płatności dla operatora systemu.

webellian

Audyt SOC 2 oraz audyt ISO 27001
Audyt połączony z pomocą we wdrożeniu wymagań standardów. Przepowadzono audyt zerowy określając lukę w zakresie spełnienia wymagań i formułując wnioski w jaki sposób lukę wypełnić. Trwają uzgodnienie w zakresie wdrożenia rozwiązań. Zaplanowany został audyt, który ma potwierdzić spełnienie wymogów.

 bank pocztowy

Audyt Śledczy. Bank Pocztowy S.A.

Szczegóły  projektu objęte klauzulą poufności

 łomianki

Audyt placówek oświatowych urzędzie miejskim w Łomiankach

Przeprowadziliśmy szczegółowe audyty 7 placówek oświatowych, obejmujące swoim zakresem: system kontroli, kardy i wynagrodzenia, gospodarkę finansową, ewidencję księgową zamówienia publiczne, dane osobowe, System Informacji Oświatowej

 WFOS Łodz

Audyt działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi

Główny nacisk położony został na proces oceny wniosków o dofinansowanie. Nie ograniczyliśmy się tylko do oceny czy proces zapewnia zgodność z obowiązującymi regulacjami, ale przeprowadziliśmy również analizą efektywności przebiegu procesu. Dzięki temu sformułowane wnioski miały istotną wartość praktyczną dla zamawiającego.

sgs

Audyt  funkcji outsourcowanych wg ISAE 3402 - dla SGS Polska

Zakres został szczegółowo ustalony ze zleceniodawcą i  przeprowadzony zgodnie z wymogami standardu audytu ISAE 3402. Audyt był audytem typu II, czyli obejmował swym zakresem również weryfikację rzeczywistego funkcjonowania systemu. Nasze prace dotyczyły więc 3 aspektów działania firmy świadczącej usługi: opisu systemu, adekwatności systemu kontroli, funkcjonowaniu systemu kontroli. Większość prac przeprowadzona została w siedzibie firmy świadczącej usługi na rzecz SGS Polska. 

lng

Audyt prawidłowości rozliczeń w dużym projekcie budowlanym dofinansowanym ze środków UE

Celem audytu było sprawdzenie poprawności rozliczenia dofinansowania z UE uzyskanego w ramach Decyzji Komisji Europejskiej oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W trakcie audytu zbadane zostały następujące obszary: system kontroli, w tym zarządzanie ryzykiem,  zasadność kosztów kwalifikowanych, terminowość, księgowość, sprawozdawczość i monitorowanie. 

ulc

Audyt gospodarowania majątkiem

Celem audytu było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości  procesu gospodarowania majątkiem, pod kątem należytej ewidencji posiadanego majątku oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zasobów jednostki.

 powiat radomski

Audyt szpitala 

Audyt dotyczył całości funkcjonowania szpitala w Radomsku. Zgodnie z wymaganiami klienta skoncentrowaliśmy się na obszarach: sytuacja finansowa, planowanie finansowe i rachunkowość zarządcza, gospodarka materiałowa, zakupy - w tym zamówienia publiczne.  Wyniki audytu zostały zaprezentowane na sesji Rady Powiatu.  Audyt był szeroko komentowany w loklanych mediach.

ulc

Audyt efektywnościowy zakupów IT

Celem audytu było w szczególności sprawdzenie czy zakupy komputerów i oprogramowania odpowiadają rzeczywistym potrzebom jednostki pod względem jakościowym i ilościowym.

PAN

Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt przeprowadzony w oparciu o kryteria: Rozporządzenie w sp. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej „KRI”), PN ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – wymagania, PN ISO/IEC 17799 Ustanawianie zabezpieczeń, PN-ISO/IEC 27005 Zarządzanie ryzykiem, oraz uznane standardy w formie dobrych praktyk: COBIT, ITIL, ISO 31000.

wola krzystoporska

Audyt obszaru Systemy informatyczne

Audyt objął następujące obszary tematyczne: Warunki techniczne i organizacyjne związane z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu KRI; Rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych przyjęte w Urzędzie; Wykonanie planów zakupowych zw. z infrastrukturą IT; Testy penetracyjne polegające na weryfikacji przestrzegania przez pracowników Urzędu podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji. Audyt przeprowadzony w oparciu o kryteria: Rozporządzenia KRI; Ustawa o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sp. dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, oraz inne uznane standardy i wytyczne (PN-ISO/IEC 2700X, PN-ISO/IEC 17799, COBIT, ITIL, ISO 31000).

Min pracy

Audyt systemu zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej

Audyt objął ocenę zabezpieczeń systemów teleinformatycznych pod kątem poprawności funkcjonowania zabezpieczeń oraz występowania podatności. Audyt przeprowadzony został w oparciu o kryteria Rozporządzenia KRI, OWASP (ang. Open Web Application Security Project) oraz rekomendacje producentów badanych elementów infrastruktury MPiPS.

lng

Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt objął analizę stanu przygotowań do spełnienia wymagań określonych dla systemów bezpieczeństwa informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007.

ulc

Audyt procesu legislacji

Celem audytu była weryfikacja przebiegu prac przy opracowywaniu projektów aktów wykonawczych oraz współpracy w tym zakresie Departamentu Prawno-Legislacyjnego z komórkami organizacyjnymi.

 

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin