Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

opis

Nowe regulacje
Już od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące raportowania niefinansowego. Nowe obowiązki znacznie wykraczają poza ramy dotychczasowej sprawozdawczości finansowej i oznaczają konieczność publikowania informacji niefinansowej użytecznej dla akcjonariuszy, inwestorów, kontrahentów czy klientów.

90 % największych firm raportuje już dane niefinansowe. Doświadczenia światowe pokazują, że przygotowanie raportu danych niefinansowych zajmuje kilka miesięcy. Konieczne jest zastosowanie wielu wskaźników działalności oraz zebranie danych do tych wskaźników. Warto już teraz zacząć przygotowywać się do tego procesu.

Na czym polegają nowe obowiązki?
Kluczowy nowy wymóg to coroczne ujawnianie informacji dotyczących co najmniej:
• kwestii środowiskowych, • spraw społecznych i pracowniczych, • poszanowania praw człowieka oraz • przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Ujawnienia mają mieć formę m.in. opisu polityki, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania nimi w kwestiach niefinansowych. Istnieje możliwość raportowania według wybranego przez firmę zasad (od własnych po międzynarodowe). Najbardziej popularne modele międzynarodowe to:

GRI Global Reporting Initative (GRI) tworzy spójne ramy dla raportowania tych kwestii, oparte głównie na wskaźnikach pozafinansowych. Publikowane przez GRI Wytyczne wyznaczają zasady i wskaźniki, które organizacje mogą wykorzystać do mierzenia i raportowania swoich ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych wyników.

IRMiędzynarodowe Ramy Raportowania Zintegrowanego, opracowane przez the International Integrated Reporting Council (IIRC). Model zawiera Wskazówki (Guiding Principles) oraz Elementy Treści (Content Elements), które tłumaczą podstawową koncepcję raportowania zintegrowanego oraz wyjaśniają jak ją stosować. 

iso26000Norma ISO 26000 stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji CSR w 7 obszarach - ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne. Rozwiązania w niej zawarte odnoszą się zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i z sektora MSP, ale także do administracji, organizacji pracodawców, związków zawodowych i NGO.


Zgodnie z Dyrektywą zadaniem audytorów będzie sprawdzenie, czy przedstawiono oświadczenie na temat informacji niefinansowych lub odrębne sprawozdanie (zgodnie z zasadą „stosuj lub wyjaśnij”).

Nowe obowiązki to również szansa dla spółki:
• prezentacji pozafinansowej wartości przedsiębiorstwa interesariuszom
• mogą stanowić element świadomej strategii marketingowej
• mogą być impulsem do analizy wpływu na szeroko pojęte otoczenie, co może wzmocnić wewnętrzne systemy kontroli i zarządzania
• dzięki wprowadzeniu pomiaru realizacji celów działalności podejmowane będą lepsze, bardziej świadome decyzje biznesowe.

Przebieg prac

 

Nasze prace koncentrują się na weryfikacji całego procesu prowadzącego do opublikowania Sprawozdania/Oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Oznacza to konieczność zidentyfikowania kontekstu zrównoważonego rozwoju, dokonania hierarchizacji ważności poszczególnych zagadnień do raportowania oraz weryfikacji ich istotności. Nasze wsparcie może też obejmować: 

  • identyfikację systemów (istniejących) z których może korzystać raportowanie finansowe oraz zaprojektowanie kanałów zbierania tych informacji,
  • weryfikację poprawności systemów prowadzących do raportowania finansowego,
  • wsparcie dla Audytu Wewnętrznego w zakresie badania raportowania niefinansowego.

 

AuditSolutions Sp. z o.o.

ul. Wikingów 12A,
03-029 Warszawa

+48 696 476 797
+48 608 346 976

poczta@auditsolutions.pl
auditsolutions.pl

fbytin